Troiareuke ACSEN Recovery Cream 奇蹟還原修護面霜 80ml


Regular price $990.00

【 #奇蹟還原修護面霜 】

#暗瘡皮膚恩物 ❤️ 奇蹟還原修護面霜可以將皮膚問題趕走 💥 對付傷口、#痘印 等等嘅問題 👍🏻 就算本身幾薄同埋易敏感嘅肌膚,都會增強咗皮膚嘅血管循環!面部嘅狀態都會 #穩定 同 #硬淨 好多 🥳 最重要係用完之後每日起身皮膚都好有彈性 🥰 平時用到嘅護膚品係皮膚嘅 #Supplement,而 #Acsen 就係皮膚問題嘅「#解藥」😎