Troiareuke Cell Energy Cream 搓暖細胞能量霜 500ml


Regular price $1,120.00
搓暖細胞能量霜 -7隻 Peptides (肽)既 complex!更加係混合左唔同針對性功能既 Peptides.. 就算係六胜肽都只係其中一個.. 7隻 Peptides 各自解決皮膚既問題,黑色素、粉刺、皺紋、儲水量、彈性、膠原增新、修復等等,仲會有一個明顯既Botox減表情紋、filler 既飽滿同埋Laser 既美白效果!如果用 skincare 已經去到用開 Peptides 成份既用家都可能知,Peptide 係由氨基酸組成後現成比皮膚拎黎吸收同埋用既原材料,最直接同時最有用!要做既就係將佢地搓暖,令佢可以浸入皮膚既唔同層次,吸收、運作,重整皮膚結構,Peptide 入左皮膚入面係一樣極之鎖水既物質!由入面去鎖水!唔係再流於表層皮膚滋潤!
適合超乾至中性皮膚!佢既玩法就係唔再流於表層皮膚,係重整整個皮膚結構黎撐起皮膚!你會感覺到唔再係咁容易就出紋之外皮膚儲水力好強,想皮膚年輕化,就要長時間 keep 得到水份同埋養份係唔同層次既皮膚細胞